Nesirūpink, kad vaikai niekados nesiklauso tavęs, rūpinkis tuo, kad jie visados stebi tave. Robertas Fulghumas, rašytojas.

Vaikų priėmimo tvarka

Tėvų prašymas, dėl vaiko priėmimo į darželį

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR.
V- 552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO
UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA
ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Įsakymas

ŠMSM priėmimo tvarkos į mokyklas pakeitimai

PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA,

Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą, nustatymo tvarkos aprašas 2020 m. birželio 19 d.